พระพิมลธรรม พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 ฉายา สุมนนาโค นามเดิมว่า นาค เป็นชาวบางพูน จ. ปทุมธานี
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระพิมลธรรม

พระพิมลธรรม

พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 ฉายา สุมนนาโค นามเดิมว่า นาค เป็นชาวบางพูน จ. ปทุมธานี เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2415 บิดาชื่อนายนวล มารดาชื่อนางเลื่อน เริ่มบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 12 ปีที่วัดสารพัดช่าง ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุปี พ.ศ. 2435 ณ. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ศึกษาจนจบเปรียญธรรม 7 ประโยค

ไม่เพียงแต่หลวงปู่นาคเป็นเลิศทั้งทางด้านพระปริยัติและวิปัสสนากรรมฐาน ท่านได้ศึกษาวิชาอาคมของขลังจากหลวงพ่อหว่าง จากวัดเทียนถวาย ที่โด่งดังมากคือหนังหน้าผากเสือ ซึ่งปัจจุบันหาได้ยากมาก เนื่องจากมีจำนวนน้อยเพราะหลวงปู่ทำขึ้นเพื่อแจกลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเพียงเท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2442 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงตั้งให้หลวงปู่นาค เป็นพระศรีสมโพธิ จนมาถึงรัชกาลที่ 6 ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2461  ได้ทรงเลื่อนให้เป็น พระราชเทวี ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2464 ได้ทรงเลื่อนอีกครั้งเป็น พระเทพสุธี และทรงโปรดให้มาครองวัดอรุณราชวรรารามเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2468  จากนั้นรัชกาลที่ 7 ทรงเลื่อนให้เป็นพระธรรมดิลกในปีพ.ศ. 2469  และอีกครั้งจากคณะผู้สำเร็จราชการแทนในพระปรมาภิไธยเป็น ในปี 2476 เป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จนในปีพ.ศ. 2482 ได้เลื่อนเป็น พระราชาคณะรองเจ้าคณะเหนือ พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค)

หลวงปู่นาคมรณภาพในรัชกาลที่ 8 วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2488 รวมสิริอายุได้ 72 ปี 52 พรรษา