พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ (ทองคำ คมฺภีโร) พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์หรือทองคำ คมฺภีโร เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ที่บ้านหนองใหญ่
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ (ทองคำ คมฺภีโร)

พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ (ทองคำ คมฺภีโร)

พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์หรือทองคำ คมฺภีโร เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ที่บ้านหนองใหญ่ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรของนายเพชรและนางก่าน ดาศรี เมื่ออายุครบได้ 12 ปีก็ตัดสินใจบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดพรมศิลาแตล ซึ่งในขณะนั้นพระครูอรุณธรรมวิภัติเป็นพระพี่เลี้ยง และต่อมาอีก 9 ปีก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดสว่าง บ้านว่าน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีเจ้าอธิการสา คมภีรปญโญ เป็น พระอุปัฌชาย์ และได้รับฉายาว่าคมภีโร

ในด้านการศึกษาของ หลวงพ่อทองคำ ในปี 2515 ได้สอบไล่นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด และในปี 2540 ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณแห่งดินแดนอีสานใต้ ในส่วนของการศึกษาพิเศษ ในปี 2540 ผ่านการอบรมพระวิปัสสนาจารย์

ในด้านการปกครองนั้น ในปี 2535 ได้รับแต่งตั้งเป้นเจ้าอาวาส วัดเทพประทาน ที่ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และในปี 2538 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลระแงง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 10 เจ้าป่าเทพประทาน จังหวัดสุรินทร์

ในด้านสมณศักดิ์ในปี 2543 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในนามของพระพระคัมภีรธรรม ในปี พ.ศ. 2549 ได้พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ และในปี 2556 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเทียบพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก